Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2011

AnhDinh Thanh Xuan
Posted in March 3rd, 2009
Reported Speech là câu tường thuật lại một lời nói của ai đó.
Đôi khi chúng ta cần tường thuật lại một lời nói của ai đó chúng ta sẽ dùng Reported Speech. Xét trường hợp sau:
Bạn gặp Tom, Tom nói chuyện với bạn và bạn kể lại cho ai nghe lời Tom nói. Có hai cách để làm điều này:
Tom said: ‘I’m feeling ill’.
(Tom nói: ‘Tôi muốn bệnh.’)
Đây là dạng tường thuật trực tiếp (Direct Speech). Ở đây ta lặp lại y nguyên lời Tom nói.
Tom said (that) he was feeling ill.
(Tom nói (rằng) cậu ta muốn bệnh.)
Đây là dạng Reported Speech, chúng ta lặp lại lời Tom nói theo cách của chúng ta.
Khi chúng ta tường thuật lại lời nói là chúng ta nói đến một điều của quá khứ. Vì vậy mệnh đề tường thuật thường chuyển đi một cấp quá khứ so với câu nói trực tiếp. Để ý trong câu trên Tom nói ‘I am’ chúng ta tường thuật lại là he was.
Như vậy để làm một Reported Speech, đơn giản chúng ta ghép nội dung tường thuật ở phía sau câu nói và hạ động từ của nó xuống một cấp quá khứ, đại từ được chuyển đổi cho thích hợp.
Ví dụ:
Tom said (that) his parents were very well.
(Tom nói rằng cha mẹ anh ta rất khỏe.)
Tom said (that) he was going to give up his job.
(Tom nói rằng anh ta định thôi việc.)